Årsmöte 1 Mars 18.00

Kallelse till Skånes Klätterklubbs årsmöte.

Den första mars klockan 18.00 kommer vi att hålla årsmöte.

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna för att diskutera hur vi på bästa sätt ska använda våra pengar och föra klubbens verksamhet framåt. Det är viktigt att just du kommer för att göra din röst hörd.
Som vanligt bjuder vi på en välsmakande fika.

Observera att det inte är öppet för klättring under kvällen.

Föredragningslista
1. Mötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
4. Godkännande av föredragningslista
5. Val av mötesordförande och sekreterare
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
7. Behandling av Styrelsens Verksamhetsberättelse för 2010
Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning för 2010)
Revisionsberättelse för 2010
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av styrelseledamöter
10. Val av funktionärsposter
11. Behandling av motioner och propositioner
12. Fastställande av avgifter och arvoden
13. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande

...

Alexander Måsan

Inga taggar valda...

Ni måste vara inloggad och medlem för att kunna kommentera nyheten.