Förhandlingar om framtida klättring på Kullaberg

De lokala klätterklubbarna är i förhandling med Länsstyrelsen om framtida klättring på Kullaberg

Länsstyrelsens representanter ute på Kullaberg, har under våren 2010 gjort oss uppmärksamma på att man funderar på införande av partiella klätterförbud. Det föreslagna klätterförbudet kan dock i värsta fall komma att inbegripa hela nordkusten från Ablahamn och österut och är tänkt att gälla året om. Syftet med förbudet är att framförallt skydda känsliga lavar och mossor från den negativa miljöpåverkan som klättring påstås ha.

Länsstyrelsen önskar också att klätterklubbarna inventerar alla förekommande borrbultar på Kullaberg. Borrbultar anses generellt som otillåtna inom naturreservatet. Inventeringen ska utgöra beslutsunderlag för Länsstyrelsen när de bedömer vilka bultar som ska få vara kvar och vilka som ska tas bort. Eventuellt borttagande av bultar kommer i så fall att göras på de platser som Länsstyrelsen anser speciellt olämpliga för klättring med hänvisning till skyddsvärda biotoper.

För att hantera situationen och skapa en samlad motpart i diskussionerna med Länsstyrelsen har Helsingborgs, Malmös och Skånes klätterklubb tillsammans med Dansk Bjerg og Klatreklub inrättat en gemensam arbetsgrupp som 2010-06-11 hade sitt första möte. Arbetsgruppen har även etablerat nära kontakt med Svenska Klätterförbundets accesskommitté och utanförstående sakkunniga.

Arbetsgruppens syfte är att slå vakt om klättrarnas intressen på Kullaberg och löpande rapportera till styrelserna i de respektive klubbarna om hur förhandlingarna går med berörda myndigheter samt föreslå åtgärder som kan gynna klättrarnas position.

Eventuella frågor i relaterade ärenden bör ställas till respektive klubbstyrelse.


Arbetsgruppen
Fredrik Rapp, SKK
Magnus Nilsson, SKK
Mikael Bo Kristensen DBKK
Rune Windfeld, DBKK
Søren Smidt, repr nytursmakare
Carol Vågeteg, MKK
Ronny Ek, HK2
Niklas Andersson, HK2

...

Carl Christian Rolf

Inga taggar valda...

Ni måste vara inloggad och medlem för att kunna kommentera nyheten.